Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. de klant: de koper en betaler van een product via www.janenjerry.nl;
 2. www.janenjerry.nl: de website van Jan en Jerry;
 3. Jan en Jerry: de samenwerking, hobbymatig, tussen de particulieren Jan Vink en Jerry Kleisen;
 4. product: een product, door de klant besteld via www.janenjerry.nl  (bijv. een CD, een ticket voor een optreden, een downloadcode);
 5. overmacht: een niet aan Jan en Jerry toerekenbare oorzaak (zoals  arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, extreem weer), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer Jan en Jerry kan worden gevergd;
 6. bestelling: een door de klant via de www.janenjerry.nl geplaatste kooporder van één of meer producten;
 7. e-mail: een e-mail via het e-mailadres jerry.kleisen@online.nl.

2. Bestellingen, annuleren

 1. De klant kan een product bestellen via www.janenjerry.nl.
 2. De duur of de termijn van de levering van een bestelling is niet te garanderen, altijd indicatief, dit komt omdat voorraden onzeker zijn en omdat Jan en Jerry een bestelling hobbymatig organiseren en uitvoeren.
 3. Levering van een bestelling vindt plaats na ontvangst van een toereikende betaling op het door de klant opgegeven adres, via post of persoonlijke overhandiging. De kosten hiervan worden vooraf overeengekomen en betaald.
 4. Na ontvangst van een toereikende betaling kan een bestelling niet meer door de klant worden geannuleerd.
 5. Jan en Jerry kunnen niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen.
 6. De klant verschaft Jan en Jerry voldoende en juiste informatie voor de koop en de levering van een product.
 7. Jan en Jerry mogen naar eigen inzicht derden inschakelen voor verkoop of levering van een bestelling.

3. Intellectuele eigendom

Jan en Jerry hebben en behouden de intellectuele eigendomsrechten van werken die ontstaan bij het maken en verkopen van een product. Zonder toestemming van Jan en Jerry mag een product of werk niet worden aangepast, verveelvoudigd of openbaargemaakt. Toestemming kan worden gevraagd per e-mail.

4. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Jan en Jerry zijn niet aansprakelijk voor schade aan een product, die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant of de bezorger.
 2. Jan en Jerry zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 3. Jan en Jerry kunnen alleen aansprakelijk zijn voor directe schade (niet voor gevolgschade of gederfde winst) die het directe gevolg is van opzet en/of grove roekeloosheid door Jan en Jerry.
 4. De totale aansprakelijkheid van Jan en Jerry omvat in geen geval meer dan het totaalbedrag van de betreffende bestelling.

5. Herroepingsrecht en bedenktijd voor particulieren

Omdat Jan en Jerry als particuliere hobbyisten producten maken en leveren, met lage prijzen en weinig marge (de kosten zijn hoger dan de opbrengsten) en/of omdat sommige producten na gebruik niet meer kunnen worden teruggestuurd (een geopende CD-hoes, een ticket voor een optreden, een downloadcode), heeft de klant na betaling van een bestelling geen recht op herroeping of bedenking.

6. Overmacht

In geval van tijdelijke overmacht komen Jan en Jerry de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na.

7. Vertrouwelijkheid

Jan en Jerry gaan uiterst vertrouwelijk om met informatie (waaronder persoonsgegevens) van de klant en deelt deze alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een bestelling. Op www.janenjerry.nl staat een aparte privacyverklaring vermeld.

8. Prijzen, betaling, klachten, toepasselijk recht

 1. Indien en voor zover sprake is van BTW, zijn de prijzen op www.janenjerry.nl inclusief BTW.
 2. Betaling vindt vooraf plaats, via Mollie Payments (www.mollie.nl). Na ontvangst ervan wordt de bezorging en levering van een bestelling opgestart.
 3. Een klacht dient zo snel mogelijk via e-mail te worden gemeld. Op klachten over “smaak” wordt niet gereageerd. Jan en Jerry krijgen een redelijke termijn om een klacht te onderzoeken en te beantwoorden.
 4. Op overeenkomsten met Jan en Jerry is Nederlands recht van toepassing.